ທ່ຽວໂຮງງານ

ທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ 2
ໂຮງງານຜະລິດ img-1
ໂຮງງານຜະລິດ img-2